พช.บ้านใหม่ไชยพจน์ “เอามื้อสามัคคี” ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

พช.บ้านใหม่ไชยพจน์ – กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว “เอามื้อสามัคคี” โดยมีจ่าเอกวสัน วงศ์กุล พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ กำนันตำบลแดงใหญ่ นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพต.) นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)และประชาชนในตำบลแดงใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว “เอามื้อสามัคคี” เป็นกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคีร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช”
การลงแขกเกี่ยวข้าว “เอามื้อสามัคคี” เป็นกิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและสร้างแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวและให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิธีการทำนาไม่ให้เลือนหายไป
ในการนี้ นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานการปลูกพืชในพื้นที่โคก และให้กำลังใจ พร้อมทั้งแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นพื่นที่ต้นแบบให้ชุมชนได้เรียนรู้ต่อไป

พื้นที่แปลง นายโกสุม มนัสศิลาบ้านเป้าพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหมไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ และทำให้เกิดความรักความสามัคคีและ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน