มทบ.26 ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่1 .พ.ย.64 พ.อ.ปานเทพ โรจนชีวาคม รอง เสธ.มทบ.26 ได้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมทิวสน ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์. โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผวจ.บุรีรัมย์. เป็นประธานในพิธี

“มทบ.26 ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
 พ.อ.ปานเทพ โรจนชีวาคม รอง เสธ.มทบ.26 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความร่วมมือปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 มอบให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย สำหรับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1-4 เข้ารับมอบเงินพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 65 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,653,720 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถุงยังชีพ และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอีกทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย ให้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ 803 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 65,980,660 บาท (หกสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกร้อยหกสิบบาท)

โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ 5 เขตพื้นที่ ได้รับเงินพระราชทานจำนวน 3,653,720 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาท) มอบให้สถานศึกษานำไปใช้ในการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายซ่อมแชม ปรับปรุงอาคาร ฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพเดิม พร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

ใส่ความเห็น