พช.บุรีรัมย์ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อำเภอกระสัง

พช.บุรีรัมย์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564 พร้อมลงพื้นที่สนับสนุนงาน การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่อำเภอกระสัง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.จังหวัดบุรีรัมย์- นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติปี 2564 ในพื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์
โดยอำเภอกระสังได้เชิญชวน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564 ซึ่งหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อำเภอกระสัง
ในกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้บูรณาการความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ กำหนดดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอรวมกันรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบของจิตอาสาร่วมกัน ในการ “ทำความดีด้วยหัวใจ”
🖌️จากนั้นเวลา 13:00 น นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ นางรัชววัลย์ สุขโขรัมย์ ม.8 บ้านกะโลง ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งแปลงของครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ในการขุดบ่อกักเก็บน้ำและคลองไส้ไก่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ทั้งนี้ได้รับผลสะท้อน เป็นที่น่าพอใจในการดำเนินโครงการและ ครัวเรือนเป้าหมายมีความตั้งใจในการดำเนินงานให้พื้นที่ต้นแบบแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการเผยแพร่งานและเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการฯ ในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน

ภาพ ข่าว : somsak

ใส่ความเห็น