มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมอบเข็มเชิดชูเกียรติคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 1 ปี 2558 และครั้งที่ 2 ปี2560 วันนี้ (25 ก.พ.64) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผ่านศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลประราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 1 ปี 2558 และครั้งที่ 2 ปี2560 จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา /2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ นามสวัสดิ์ /3. นายระเบียบ เที่ยงธรรม /4. นางสาวกันตพร วรรณโกษิตย์ และในโอกาสนี้ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย เกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ 1. นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (สพม.บุรีรัมย์) /2. นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ /3.นางชนกานต์ เหลาแตว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ (สพม.บุรีรัมย์) มอบเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระเรียนรู้ ประจำปี 2563 ได้แก่ 1 นางสำเภา ดวงกระจาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยดีเด่น /2. นางกัญญาณัฐ ยึนประโคน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น /3. นายนิรันดร์ ด่านนอก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น /4.นางสุดฤทัย เมอะประโคน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ /5.นางสาวกตัญชลี เอกวุธ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น /6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 รายได้แก่ 1. นายสุรชัย เจริญพงศ์ ผู้บริหารโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้รับเกียรติบัตร ที่พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 /2. นายปรีชา แก้ววิเชียร ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา” ได้เกียรติบัตรที่พัฒนาสถานศึกษา จนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 และ 3. นางสาวบุษราคัม แนบสุข นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ได้เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น