ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ สั่งเฝ้าระวังสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ กำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันเฝ้าระวัง และสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0018.1/ว 6117 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่า จาก สถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอทุกอำเภอ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดำเนินการสอดส่อง เฝ้าระวัง และสำรวจบุคคลที่เข้ามาพำนักในพื้นที่ หากพบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเสี่ยง ให้อยู่บ้านและแยกกิจกรรมกับคนในครอบครัว อย่างน้อย 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้าน ชุมชน กรณีพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือไม่ นอกจากนี้ ยังกำชับให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคล ที่มาจากจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลตัวเองด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้าน

ใส่ความเห็น