พชจ.บุรรัมย์ดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ในปีที่ผ่านมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์-สพจ.บุรีรัมย์ บำรุงสุข เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563   นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2563 โดยนายเดโช วันทนาพิทักษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรายผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบจังหวัดบุรีรัมย์ในปีที่ผ่านมา การสรุปสถานะทางการเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดบุรีรัมย์ และการพิจารณามอบทุนเด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำหนดดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
(stars) (stars) ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เพิ่มจำนวนเด็กผู้รับทุนจาก 60 คน เป็น 100 คน ทุนละ 1,200 บาท

ใส่ความเห็น