กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย” ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ (1 กค. 2562) ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายทองใบ สะดาดรัมย์ ประธาน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 เป็นประธานประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ เนตรนารี   สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 จำนวน 13 กอง จาก 11 โรงเรียน จำนวน 457 นาย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย” วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 

 

เนื่องด้วยในวันที่1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ฉะนั้น คณะลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ถือเอาวันที่1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  การที่พระองค์ท่านในประเทศไทย ได้ทรงนำเอากิจการของลูกเสือมาเผยแพร่   เนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ในอันที่จะนำเอาวิชาการและความรู้จากกระบวนการของลูกเสือ มาฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้ ซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน เสียสละ มีวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กิจการของลูกเสือได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ

ในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10  ได้ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ยังความปลาบปลื้ม ปิตียินดี และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแก่คณะลูกเสือไทย

 

วันนี้ จึงมีกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมกันจัดพิธีทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนาม เพือ่เป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ซึ่งมีผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน บังคับบัญชา รองผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี พี่น้องลูกเสือชาวบ้าน และจิตอาสาทำความดีในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองปรืร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

รายงานโดย :  พงษ์อนันต์ สืบสิงห์  ภาพ /ข่าว

ใส่ความเห็น