สพจ. บุรีรัมย์ บำรุงสุข รวมพลังสตรี4โซน เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพสู้พิษโควิด19อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30น. ณ โรงแรมลาวีว่า อ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์ (รุ่นที่1) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการจัดโครงการรวมพลังสตรี4โซน เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพสู้พิษโควิด19อย่างมั่นคงและยั่งยืน โซนที่4 โซนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่1
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ตลอดจน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำอันเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ให้กับสตรี ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์


วันนี้ได้รับเกียรติจากนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และให้กำลังใจแก่สตรีผู้เข้าร่วมการอบรม
⭐️ นายสมยศ ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ พบปะ และต้อนรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯในวันนี้
กิจกรรม: ช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากนางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเลือกอาชีพตามความถนัดของตน
ช่วงบ่าย : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้การทำน้ำพริกกากหมู โดยนางเตือนใจ ดีมากวิทยากรสาธิตอาชีพ
⭐️ผลการประชุม: ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้และสามารถนำกิจกรรมการสาธิตอาชีพไปเป็นอาชีพทางเลือก/อาชีพเสริม ในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)ได้
*สตรีมีรอยยิ้ม มีความสุข มีการกระจายรายได้ให้ชุมชน

วันที่17-18 กันยายน 2564 โซน ที่4 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดำเนินการจำนวน 2รุ่นๆละ 50 คน
รุ่นที่ 1 อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ห้วยราช
รุ่นที่2 อ.กระสัง อ.บ้านด่าน อ.พลับพลาขัย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฎิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา”

📹ภาพ/ข่าว สำนักงานเลขานุการ อก.จ.บุรีรัมย์ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น