จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)

วันนี้ (22 ม.ค.63) นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) ที่ห้องประชุม The grand atrium โรงแรม เครสโค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้เห็นความสำคัญของการเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ และเห็นว่าการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ จังหวัด เมืองและชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แก้มลิงและทางน้ำหลากธรรมชาติ จึงได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคท้องถิ่น ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ผังร่างระบบการระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำ แม่น้ำ และพื้นที่จังหวัด ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม จะได้นำไปปรับปรุงร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

สำหรับการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน และประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจ ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการคิดร่วมกัน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม เพื่อนำไปประกอบ การวางผังการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลต่อไป


รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ จังหวัด เมืองและชุมชน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่แก้มลิงแม่น้ำและทางน้ำหลากธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมชาติ จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่หลากหลายและได้รับผลกระทบทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง การที่หลายภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการวางผังการระบายน้ำจังหวัดครั้งนี้ ย่อมจะเกิดประโยชน์และบรรเทาปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น