ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

วันนี้ (09ธ.ค.62) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ร่วมสร้างพลังประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการร่วมป้องกันและปราบปราม การทุจริต สร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง ตลอดทั้งเป็นการแสดงออกถึงพลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมในสังคมให้ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยสำนึกไทยต้องไม่โกง

ในโอกาสนี้ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 5 ราย /มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับ A จำนวน 6 หน่วยงาน /มอบป้ายแสดงความเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (อพม.) อำเภอละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน

ใส่ความเห็น