คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ปรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการแพร่ระบาดจริงในพื้นที่

วันนี้ (26 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายยุทธนา สุริยะ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แถลง มติที่ชุมเห็นชอบแก้ไขประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจากเดิมพบผู้ติดเชื้อโดยเดินทางมาจากพื้นที่อื่น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีการติดเชื้อโควิด-19 จากจากคนในพื้นที่ด้วยกันเอง หรือที่เรียกว่า เป็นการระบาดวงที่ 2 มีแนวโน้มสูงขึ้น จากสถานการณ์การแต่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ได้มีรูปแบบการแพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ผ่านมามีการติดเชื้อโดยคนนอกพื้นที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ แต่ด้วยระยะเวลาการแสดงอาการของผู้รับเชื้อฯ มีระยะเวลายาวนานขึ้น จึงทำให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 ต่อไปยังบุคคลในครอบครัว ต่อมาได้มีการแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดต่อไปอีก เช่นกรณีการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอนางรอง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ ปรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจาก ศบค. กำหนด โดยจะมีการควบคุมบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ที่มีความเสี่ยง สีแดง 18 จังหวัด รายงานตัวที่ด่านคัดกรองประจำหมู่บ้านเข้าสู่กระบวนการตามความเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ ซึ่งหากประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง และต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้านของตนเอง หากไม่แยกตัวเองออกจากครอบครัวจะต้องกักทั้งครอบครัว เจ้าหน้าที่จะติดสัญลักษณ์หน้าบ้านแสดงให้ทราบว่าบ้านหลังนี้อยู่ระหว่างกักตัว ผู้มีความเสี่ยงสูง และจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง 🔴กรณีความเสี่ยงต่ำ🔴 ต้องกักตัวอย่างน้อย 10 วัน และเฝ้าสังเกตุอาการตนเองจนครบ 14 วัน โดยให้แยกสัดส่วนที่พักอาศัย และเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย 1 เมตร (หากไม่แยกกัก ให้สังเกตอาการร่วมกันทั้งครอบครัว) ติดสัญลักษณ์ที่หน้าบ้าน ให้ทราบว่า บ้านหลังนี้อยู่ในระหว่างกักตัวผู้มีความเสี่ยงต่ำ (ครอบครัวสีเหลือง) หากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (เช็คจาก “หมอพร้อม” ) หรือเอกสารรับรองภูมิคุ้มกันโรค ไม่ต้องกักตัว กรณีผู้เดินทางมีผลตรวจ Rapid Test หรือ RT-PCR แล้วผลเป็นลบ จากจังหวัดต้นทางต้องดำเนินการกักกันตัว จนครบ 7 วัน หากไม่มีอาการให้ดำเนินการกิจกรรมใน Bubble Area ในสถานที่กำหนด หากไม่มีผลตรวจ Rapid Test หรือ RT-PCR ก็ต้องถูกกักกันตัว 14 วัน 🏢🏢 โรงแรม/ที่พัก ขอให้ตรวจสอบว่าผู้ที่มาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง ดำเนินการผ่านตามข้อปฏิบัติข้างต้นหากละเลย ไม่ดำเนินการ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจะพิจารณาสั่งปิดชั่วคราว 🟠🟡 ผู้ที่มาจากจังหวัดพื้นที่ สีส้ม สีเหลือง ให้ดำเนินการดังนี้รายงานตัวกับด่านคัดกรอง COVID-19 หมู่บ้านหรือชุมชน และลงทะเบียนใช้งานแบบฟอร์ม ต.8 บร. หรือ แอปพลิเคชั่น Buriram Healthy Passport มีความเสี่ยง (แบบรายงานสุขภาพและการเดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์) เฝ้าระวังตนเองในบ้าน/ที่พัก งดเว้นการเดินทางไปในที่สาธารณะ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือ เว้นระยะจากผู้อื่น อย่างเคร่งครัด หากมีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออาการบ่งบอกอื่นๆ ให้แจ้งจ้าหน้าที่ทันที หากผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ไม่รายงานตัว และไม่กักกันตัว มีความผิดทางกฎหมาย ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ให้บริการประชาชน จัดให้ผู้เข้าใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกคน หากละหลวม ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าของสถานที่ และผู้ละเมิดข้อปฏิบัติมีความผิด กรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราบ และสั่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการ คณะกรรมการควบคุมโรคติดจังหวัดต่อสามารถพิจารณาสั่งปิดชั่วคราวได้

กิจกรรมรณรงค์ บุรีรัมย์ล้างบ้าน ล้างโควิด อสม. เคาะประตูทุกบ้านหลังสงกรานต์ ที่ได้ดำ เนินการไปตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ค้นหาผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยง และสำรวจวัคซีนโควิด -19 เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง และเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด -19 ทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ คลินิกแพทย์เอกชน ร้านขายยา ให้ระมัดระวังการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ควรมีระบบการคัดกรองความเสี่ยง อาการทางเดินหายใจและควรแนะนำมาตรวจที่คลินิกรักษาโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ของโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง เพื่อเข้าสู่ระบบการคัดกรองเฝ้าระวังโควิด 19 ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยและการควบคุมโรคได้เร็วมากขึ้น ขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตัว และเน้นย้ำให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A)อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น