ปชส.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานและ จัดกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายสำคัญในพื้นที่ฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานและ จัดกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายสำคัญในพื้นที่ฯ

 วันนี้ (03 ธ.ค. 63) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดงาน และจัดกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของส่วนราชการในจังหวัด ที่โรงแรมเครสโค อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ เข้าร่วมกว่า 50 คน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ เข้าใจ ต่อพี่น้องประชาชน ก่อให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
     สำหรับการจัดกิจกรรม และงานต่างๆ ของส่วนราชการ ที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือน มกราคม 2564 ประกอบด้วย การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างเรือนจำหลังใหม่ การเลือกตั้งท้องถิ่น การจัดงาน “กัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 และการจัดงาน “บุรีรัมย์มาราธอน 2021 โดย และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 
    ด้าน นางมยุรี  สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายสื่อมวลชน ในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้สื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการที่จะช่วยนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัด ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ สร้างความรักความสามัคคี ช่วยกันพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ใส่ความเห็น