โครงการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผุ้สูงอายุ ได้มีโอกาสเรียนรู้เป็นการจัดการอีกแบบหนึ่งให้มีความเข้าใจในเรื่องการดำเนินชีวิต โดยการสร้างพื้นฐานมีส่วนร่วมมือของภาคีเครือข่ายและจากแนวคิดที่ตะหนักคุณค่าความสำคัญ

ใส่ความเห็น