ปลุกต้าน! ชมรม STRONG จิตอาสา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาชิกชมรม STRONG- จิตอาสาต้านทุจริต จาก 23 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัด การปลูกฝังวิธีการคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับรู้การทุจริต และการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสที่ครบถ้วนถูกต้อง ตามกฎหมาย ทั้งนี้โดยไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่อย่างใด ภาพข่าวโดย : หนึ่งฤทัย ตรีกูล

ใส่ความเห็น