สถาบันการศึกษาอีสานตอนใต้ ผลักดันการสวมใส่ “ผ้าซิ่น” เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษาในภาคอีสานตอนใต้ รณรงค์ ฟื้นฟู สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าซิ่นไหม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบผ้าพื้นเมืองดั้งเดิม  อาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์  กล่าวชื่นชมในความพยายามครั้งนี้ที่เน้นย้ำถึงคุณค่าทางปฏิบัติและวัฒนธรรมในการสวมใส่ผ้าซิ่น

เมื่อวันที่ 23  ก.พ  2567  โรงเรียนและมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ ได้ผลักดันการสวมใส่ โดยเฉพาะ “ผ้าซิ่น” เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เป็นต้น  ผ้าซิ่นที่เคยถูกมองว่าล้าสมัย กําลังกลับมาได้รับความสนใจและนิยมสวมใส่โดยนักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ข้าราชการของรัฐ

 โดยอาจารย์ ธีรวัฒน์  พงศ์ภานุพัฒน์ และ อาจารย์  ดร. ปัณณทัต บนขุนทด   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาสวมใส่ผ้าซิ่นเป็นประจำ โดยกำหนดใส่ผ้าซิ่นตีนแดง ทุกวันอังคารแรกของเดือน และในส่วนสัปดาห์ต่อไป ทุกวันอังคาร นักศึกษาก็สวมใส่ชุดผ้าไทยทั่ว ๆ ไป  การที่มหาวิทยาลัยมีการรณรงค์โดยให้นักศึกษานําผ้าซิ่นตีนแดงมาใช้สวมใส่ ถือว่าเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องการทอผ้าไหมไทย เช่นผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าซิ่นหางกระรอก เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน โรงเรียนต่างๆ ก็ร่วมมือกับชุมชนผลิตผ้าไหม ผ้าไทยทั่วไปในราคาถูกสําหรับนักเรียน นักศึกษาช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เจริญเติบโตขึ้นอีก นอกจากการแต่งกายในโอกาสพิเศษต่างๆ แล้ว ก็ยังทําให้นักเรียน นักศึกษา ยอมรับอย่างภูมิใจและมั่นใจที่จะสวมใส่ผ้าซิ่นไหมและผ้าไทยซึ่งถือว่าได้ใช้จริง 

ชาวบุรีรัมย์เองก็ร่วมมือสนับสนุนอย่างแข็งขัน เพื่อเพิ่มการออกแบบ การตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับหมู่บ้านชุมชนที่ผลิตผ้าไหมและผ้าไทยได้มากยิ่งขึ้น   สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าท้องถิ่นและส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะบ่งบอกถึงโอกาสในการฟื้นฟูและอนาคตของผ้าพื้นเมืองในภาคอีสานได้อย่างสดใส เพราะแต่ละหมู่บ้านในท้องถิ่นเองที่ผลิตผ้าไหมทอมือได้อย่างมีฝีมือประณีตและมีราคาอีกด้วย

บรรยาย ภาพ/ข่าว  โดย พิษณุ เทพทอง

ใส่ความเห็น