แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ องค์สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย

ใส่ความเห็น