ไม่จัดวันหยุดพักผ่อน ประจำปี ก็ต้องจ่ายเงิน ค่าทำงานในวันหยุดแทน

นายจ้างไม่จัดวันหยุด

อ่านเพิ่ม

ลาป่วย “ไม่ถึง” ๓ วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ห้ามเรียกใบรับรองแพทย์

จบ ! ถ้าลาป่วยตั้งแต

อ่านเพิ่ม