พช.บุรีรัมย์ นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฯ จปฐ./กชช.2 ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองบุรีรัมย์

❇️จังหวัดบุรีรัมย์-

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ❇️นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่19 ตุลาคม

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ติวเข้ม!ตามภารกิจ กรมการพัฒนาชุมชน สู่เป้าหมายงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

พช.บุรีรัมย์ ติวเข้ม

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ เอามื้อสามัคคี “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ

พช.บุรีรัมย์ เอามื้อ

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ สร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้

เมื่อวันที่ 28 มิถุน

อ่านเพิ่ม

ลุย!พื้นที่ พช.บุรีรัมย์ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุขและเชิดชูเกียรติ”

พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้น

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง

พช.บุรีรัมย์ ผู้อำนว

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนงานพื้นที่ พัฒนาบทบาทสตรี โคกหนองนา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดบุรีรัมย์ &#8

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ สนับสนุนเต็มรูปแบบงานพื้นที่และงานขับเคลื่อนการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์”โคกหนองนา” กรมการพัฒนาชุมชน

🖌️วันที่ 20 พฤษภาคม

อ่านเพิ่ม