ไทยบริดจสโตนส่งมอบลานบริดจสโตน ให้แก่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โครงการ “B-Active” สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี

 เมื่อวันที่8 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ในฐานะผู้นําด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งใน ประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์, ค็อกพิทบุรีรัมย์เสรี และสมาชิกชุมชน จัดโครงการ “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน” เพื่อส่งมอบลานบริดจสโตน พื้นที่เสริมพลังชุมชนให้กับชาวเมืองบุรีรัมย์ณ สนามบริดจสโตน ลานละลม 6 หน้าวัดอิสาณ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี ซึ่งถือเป็นภารกิจที่มุ่ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสที่บริดจสโตน ครบรอบ 50 ปี ของการผลิตยางเส้นแรกในประเทศไทย จึงได้จัดทําโครงการ “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน ส่งเสริมสุขภาพกายใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทุกเพศทุกวัย ผ่านกิจกรรม ณ ลาน บริดจสโตน B-Active พัฒนาพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เป็น พื้นที่ที่เสริมสร้างความปลอดภัย เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลาย เชื่อมช่องว่างระหว่างวัย และกระชับความสัมพันธ์ ของชุมชนให้มีชีวิตชีวา เพราะนับตั้งแต่วันแรกที่บริดจสโตนส่งมอบยางให้กับลูกค้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลความ ปลอดภัยในทุกการเดินทางของลูกค้าไปกับ “ยางที่คุณเชื่อมือ” 

สําหรับโครงการ “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน” เป็นความร่วมมือระหว่างไทยบริดจสโตน กับเทศบาล เมืองบุรีรัมย์, ค็อกพิทบุรีรัมย์เสรี และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ลานออกกําลังกาย ผ่านนวัตกรรม ลานยางบริดจสโตนรีไซเคิล ด้วยคุณสมบัติของพื้นสนามที่ยืดหยุ่น ช่วยลดแรงกระแทก เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้ ออกกําลังกายทุกวัย นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้สวยงามกลมกลืนกับโบราณสถานซึ่งอยู่ บริเวณหน้า วัดอิสาณ”

นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าว “โครงการนี้เกิดขึ้นจากการสํารวจความต้องการสมาชิกในชุมชนที่ต้องการพื้นที่สําหรับใช้ออกกําลังกาย พบปะเพื่อนฝูง สังสรรค์ยามเย็น แลกเปลี่ยนเรื่องราว และทํากิจกรรมจิตอาสา แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคือทุกคนมาเพื่อสร้างสุขภาพดี ร่วมกัน บริดจสโตนจึงได้ส่งมอบลานบริดจสโตนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้งานอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องด้วยงบประมาณ ของจังหวัด ยังไม่เพียงพอ บริดจสโตนจึงได้เข้ามาส่งมอบสิ่งที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้นได้” นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ กล่าว

   นอกจากนี้บริดจสโตนยังเตรียมพร้อมแผนสนับสนุนโครงการ B-Active ด้วยการให้ความรู้ด้านการออกกําลังกายอย่างถูก วิธีและปลอดภัย จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและลดการบาดเจ็บในการออกกําลังกาย โดยนําผู้เชี่ยวชาญด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แกน นํากลุ่มออกกําลังกายได้รู้ทักษะและวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้อง นอกจากนั้นโครงการฯ ยังขับเคลื่อนเพื่อเสริมให้เกิดความ ยั่งยืน โดยหนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งในพื้นที่ และชุมชนออนไลน์ ผ่านการเผยแพร่เรื่องราวใน Facebook Page “B-Active บริดจสโตน สร้างพื้นที่ เสริมพลังชุมชน” ให้สาธารณชนได้รับรู้

“บริดจสโตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลานบริดจสโตนนี้ จะสามารถนําความสุขพร้อมสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชน เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ที่จะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างวัย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนหันมา ใส่ใจสุขภาพและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ” ***

ใส่ความเห็น