พช.บุรีรัมย์ ติวเข้มงานข่าว พัฒนาทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรและการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ มอบหมายให้นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร และการจัดการคามรู้ (Knowledge Management) งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 23 อำเภอ มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข่าวเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 23 อำเภอ โดยมีการ บรรยายให้ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  1. หลักการเขียนข่าวและสร้างสรรค์ประเด็นการสื่อสาร วิทยากร โดย นางสาวละมุล กมล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ(ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการให้ความรู้หลักการและเทคนิคการเขียนข่าวให้กับกลุ่มเป้าหมาย
  2. การจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน โดย นางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน
    โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากกลุ่มงานทั้งสี่กลุ่มงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 27 คน
    ทั้งนี้ ในการเปิดการประชุมและมอบ นโยบายงานประชาสัมพันธ์ นายทองใจ ปุยไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “งานข่าว ถือเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานภารกิจตามนโยบายไปสู่ความสำเร็จ เพราะการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพราะจะสร้างทัศนคติที่ดี ให้ประชาชนตลอดจนเครือข่ายในการพัฒนาเข้าใจการทำงานทั้งทางรูปแบบ และรับรู้เป้าหมาย และให้ความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนงานที่สำคัญของหน่วยงานไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในที่สุด” ซึ่งผลจากการดำเนินงานโครงการทำให้เกิดการหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นการนำเสนอข่าว แผนงานอย่างมีรูปแบบในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ร่วมกันต่อไป
    📌 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น