จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยนางสุชญา กำลังหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางศรัญญา อยู่แย้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ นายภูวิช เจริญพานิชย์กุล นักพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชนนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้แทนจากส่วนงานราชการ ลงพื้นที่อำเภอห้วยราช อำเภอกระสัง และอำเภอพลับพลาชัย ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ ❇️เวลา 09.00 น. ลงพื้นอำเภอห้วยราช โดย นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (นพร.) พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบฯ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตุการณ์ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ของ นางบำเพ็ญ บุญเจียม บ้านแซะซอ หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้น เวลา13.00 น. ลงพื้นที่อำเภอกระสัง โดยมี นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง พร้อมด้วย นายยุทธนา ชัยชุมพล นายช่างโยธาชำนาญการ นายชอบ ผลเจริญ กำนันตำบลศรีภูมิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (นพร.) ครัวเรือนต้นแบบ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวังติดตามและติดตามดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ของ นายเพลิน โกรัมย์ บ้านโคกสูงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมา เวลา 15.00 น. ทีมงาน ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ และทีมสนับสนุนระดับจังหวัดฯ ลงพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย โดยมีประหยัด อะรัญ พัฒนาการอำเภอพลับพลาชัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (นพร.) ครัวเรือนต้นแบบ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวังติดตามและติดตามดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ของ นางนัดดา จันทร์ครบ บ้านนกเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์❇️ซึ่งการลงพื้นที่ของหน่วยงานสนับสนุนระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ปปช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำโดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยจากการลงพื้นที่และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ พบว่าครัวเรือนต้นแบบมีความพึงพอใจในโครงการฯ ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ โคก หนอง นา และจะมีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่คนในชุมชน พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง และคนในชุมชน และในประเด็นการทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) พบว่ามีความภาคภูมิใจมากที่สุดในการทำกิจกรรมโคก หนอง นา ได้อะไรมากกว่าที่คิด เริ่มตั้งแต่ การกล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลง วิธีคิด การยอมรับความรู้ วิธีการใหม่ๆ ร่วมเรียนรู้ ลงมือทำ พาทุกคนร่วมทำ แก้ปัญหา จัดการทุกอย่างให้มีคุณค่า มีเพื่อน ผู้ร่วมงาน เกิดกำลังใจ ทำงานอย่างมีความสุข ชีวิตมีคุณค่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความเข้าใจการทำกสิกรรมธรรมชาติ จัดการความรู้ถ่ายทอดให้กับผู้คนรอบข้าง เป็นประโยชน์กับส่วนรวม ที่สำคัญ มีความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพดี ชีวิตดี ในสถานการณ์โคกวิดระบาดอย่างนี้ ปิดหมู่บ้าน 3 เดือน ทุกคนอยู่ได้ เพราะอาหารมีกิน เข้าแปลงโคก หนอง นา มีงานทำ รายได้เกิดอย่างต่อเนื่อง

📸ข่าวโดย..กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน❇️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น