จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ ทีมสนับสนุนงานระดับจังหวัด ลุยพื้นที่ขับเคลื่อนการทำงาน “ โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชนต่อเนื่อ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยนามสมศักดิ์ บรรลุ และ นางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนเฉพะกิจ ลงพื้นที่สนับสนุนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ณ พื้นที่อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การอำนวยความสะดวก และร่วมติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการลงพื้นที่ดังกล่าวฯ มีการสนับสนุนงานในประเด็นการขับเคลื่อนงานที่สำคัญได้แก่1. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในระดับอำเภอตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน2. การรับรองคุณภาพข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค)3. การขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน โดยในเวลา 9.00 น. มีการจัดการประชุมย่อย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อหารือถึงแนวทางและข้อปัญหาในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน จากนั้นเวลา 11.00 น. ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อหารือแลกเปลี่ยนและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการการตรวจสอบ และ การทำงานเชิงพื้นแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยมีการลงพื้นที่ในแปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ดังนี้1.แปลนางเฉลียว การสร้าง บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ ขนาด 3 ไร่ โดยใช้แบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงาน2.แปลงนายคำพันธ์ สอนบุตร บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบล ทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ ขนาด 3 ไร่โดยใช้แบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงาน3.นางวรลักษณ์ บุญมาก บ้านดงนคร หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ ขนาด 1 ไร่โดยใช้แบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนในการดำเนินงาน จากการลงพื้นที่พบว่า พบว่าได้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามหลักและแนวทางปฏิบัติของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้กับครัวเรือนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ โดย นายคำพันธ์ สอนบุตร ครัวเรือนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งจังหัน กล่าวว่าฯ “ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี และมีความดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยปกติก็ดำเนินชีวิตและพยายามปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่อยู่แล้ว แต่เมื่อมีโอกาลได้เข้าร่วมโครงการทำให้เป็นโอกาสที่ได้ต่อยอดให้เกิดความสำเร็จในระดับสูงขึ้นโดยหลังจากได้รับการถ่ายทอดความรู้และปรับเปลี่ยนพื้นที่ ก็ตั้งใจดำเนินตามแนวทางของพัฒนาชุมชน โดยหวังว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องในชุมชนบ้านทุ่งพัฒนาก่อน และจะขยายสู่ระดับตำบลและผู้สนใจอื่น ๆ” นายคำพันธ์ กล่าวฯ ในส่วนของการสนับสนุนงานเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ เป็นนโยบายที่สำคัญของ นายเดโช วันทนาพิทักษ์ เพื่อให้นักวิชาการระดับจังหวัดและอำเภอมีการประสานงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนงานภารกิจของการทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนงานของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ และให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

🗺️ข่าวโดย กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น