มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีรับสนองพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีคนใหม่

วันนี้ (8 ต.ค.64) ที่หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมในพิธี จากนั้น ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อจากนั้น รศ.มาลิณี จุโฑปะมา ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายบังคมรับพระบรมราชโอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสนี้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ส่วนราชการ หน่วยงานสถานศึกษา ภาคเอกชน พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เนื่องในโอกาสได้รับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกิดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2495 เป็นชาว จ.เพชรบุรี เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2520 ในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการแนะแนว (กศ.ม.)จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 กระทั่งเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2556 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อยมาจนครบวาระ และได้รักษาราชการแทนในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทั่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลง ณ วันที่ 12 ก.ย.2564 แต่งตั้งให้ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยถือเป็นอธิการบดีคนที่ 9 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น