“กตป. กสทช. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์”

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย มีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวว่า กตป. มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2563 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เลือกจังหวัด บุรีรัมย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 1. การประมูลคลื่นความถี่ 5G 2. การส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) 3. มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้รับใบอนุญาตในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และ 4. ความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานที่สำคัญ

ได้แก่ การจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งการประชุมนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

                ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น