รพ.บุรีรัมย์เปิดศูนย์ไตเทียมชัยบุรี ศูนย์แพทย์ชุมชน สาขา3

วันนี้ที่ 4 ต.ค 63 เวลา 13.45 น  ณ. ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสารธารณสุข นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการสารธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 นพ.ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  เปิด “หน่วยบริการศูนย์ไตเทียมชัยบุรี” จังหวัดบุรีรัมย์

กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักของประเทศไทยในการออกแบบระบบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  สนับสนุนส่งเสริมทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับ  มีสาเหตุมาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตนตามแผนการรักษาจะส่งผลการเสื่อมของไตทำให้เข้าสู่ภาวะไตวายที่มีความรุนแรงมากจนถึงขั้นไตวายระยะสุดท้าย และเข้าสู่กระบวนการฟอกไตต่อไป ซึ่งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ที่จะต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาท ต่อคนต่อปี ส่งผลกระทบต่อภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งส่วนของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และครอบครัว

                ข้อมูลจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจำนวน 89,326 คน ในจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวน 36,326 คน เป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย 2,030 คน ในจำนวนนี้ได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 801 คน คิดเป็น 104,130 รอบ ปัจจุบันมีหน่วยให้บริการบำบัดทดแทนไตเทียมด้วยเครื่องไตเทียมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจำนวน 3 แห่ง มีเครื่องจำนวน 72 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ท่านชัย ชิดชอบ ได้มองเห็นถึงปัญหาและความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่มีความยากลำบากต่อการเข้าถึงบริการ ผู้ป่วยบางรายต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดข้างเคียงในเขตสุขภาพ ทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยบางรายตัดสินใจไม่รับการบำบัดทำให้สูญเสียโอกาส คุณภาพชีวิตลดลง ท่านจึงได้ชี้แนะและสนับสนุนให้ขยายหน่วยบริการเพิ่มขึ้นให้เพียงพอแก่ผู้ป่วย 

นพ.ภูวดล  กิตติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการโรคไต จึงได้สานต่อปณิธานของท่านชัย ชิดชอบ ด้วยการจัดทำโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขยายงานบริการให้ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายได้รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการและเข้าถึงบริการได้ง่ายโดยจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมนับว่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง  ลดระยะเวลาการรอคอย ใกล้บ้าน ใกล้ใจ ลดภาระค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจต่อระบบบริการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดตั้งเป็น “หน่วยไตเทียมชัยบุรี ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา 3” จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมสนับสนุนการก่อตั้งสถานบริการบำบัดหน่วยไตเทียมชัยบุรีจนสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้

โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการดังกล่าว

ใส่ความเห็น