ส.ปชส.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน “สื่อ (สาร)อย่างไรให้คนรัก เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ”

วันนี้(23 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมพิมานเมฆ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการสัมมนา “สื่อ (สาร) อย่างไรให้คนรัก เทิดทูน สถาบันหลักของชาติ” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ทุกช่องทาง ตลอดทั้งอาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชน นำไปขยายผลให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย มีสื่อมวลชน และเครือข่ายสื่อมวลชนทุก แขนง อาสาสมัครประชาหมู่บ้านชุมชน และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 50 คน โดยมีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ด้านนางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สื่อสารให้รู้เท่าทันในสถานการณ์ปัจจุบัน พิจารณาข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ นำเสนอสู่ประชาชน โดยเฉพาะข่าวสารด้านที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด พัฒนาประเทศในทุกมิติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครั้งที่ 6

ใส่ความเห็น