รวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี ประจำปี 2562

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.30 น ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  โดย สส .สนอง เทพอักษรณรงค์  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางละออ สวัสดิพุทรา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำภอเมือง,นายเภอเมืองบุรีรัมย์ นายเกรียงไกร กิริวรรณา กลุ่มสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์  ร่วมเปิดงาน รวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมใจถวายไท้องค์ราชินี ประจำปี 2562

บุรีรัมย์ ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และผู้นำสตรีอำภอเมืองบุรีรัมย์ทุกคน ร่วมพิธีเปิดงาน รวมพลังองค์กรสตรีอำเคอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี ประจำปี2562 ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ การจัดงานรวมพลังองค์กรสตรีอำภอเมืองบุรีรัมย์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีร่วมกับอำเกอเมืองบุรีรัมย์ กำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 25ในปี 2562

การจัดงานในปี2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กำหนดการจัดงาน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562และเป็นการเฉลิมฉลองยกย่องประกาศเกียรติคุณให้กับสตรีทุกหมู่เหล่าที่มุ่งมั่นทำความดีเพื่อแผ่นดิน อันเป็นวันสำคัญของชาติ คือ วันแม่แห่งชาติ และวันสตรีไทย ประจำปี 2562 เพื่อให้สตรีได้รำลึกถึงการทำหน้าที่สำคัญ 4 ประการ คือ

ประการแรก การทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ ให้ครอบครัวเกิดความรักความเข้าใจ เป็นที่ยืดมั่นของลูก ประการที่สอง การทำหน้าที่แม่บ้านที่สมบูรณ์ ให้บ้านเป็นที่พักพิงที่น่าอยู่ของสมาชิกในครอบครัว ประการที่สาม การรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย ที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวล สุภาพ มีเมตตา ยิ้มแย้มแจ่มใส ประการที่สี่ การฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ขยัน อดทน ประหยัดชื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ

พร้อมน้อมนำคำขวัญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่ ประจำปี 2562 มาถือปฏิบัติเพื่อกระตุ้นเตือนใจความว่า “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังที่แสดงถึงพลังของสตรี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การทอดผ้าป่าจัดหาทุนสมทบกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ การประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และพิธีกราบแม่ จำนวน19 ท่าน ประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ทคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 19 คน การจัดเดินแบบผ้าไหมการกุศล การจัดแสดงผลงานของสตรีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกตำบล การประกวดสัมตำผัดหมี่ และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านนวัตวิถี ผลงานของสตรี และโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

งบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 200,000 บาท คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวน 50,000 บาท เทศบาลเมือง,เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ในวงเงินงบประมาณตำบลละ 2-50,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำสตรีมาร่วมงาน กว่า 3,000คน และจัดผลงานมาร่วมแสดงในงานการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนป็นอย่างดี จากส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ สำนักงานปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอเมืองบุรีรัมย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำภอเมืองบุรีรัมย์ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ กลุ่ม/องค์กรชุมชน

ในปัจจุบันนี้ ทุกภาคส่วนของสังคม ได้ยกย่อง “สตรี” ให้เป็นพลังที่สำคัญ ของสังคม โดยเฉพาะในสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของสังคม”สตรี” คือ “แม่” ผู้ให้กำเนิด ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน บุตรหลานทุกคน ให้เจริญเติบโต เป็นกำลังที่สำคัญของชาติ นอกจากนี้ “สตรี” ยังได้ เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ จนเป็นที่ยอมรับกันว่า “พลังของสตรี” เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการจัดงานในวันนี้ เป็นการรำลึกถึงวันสำคัญของสตรี 2งาน คือ วันที่ 1สิงหาคมของทุกปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็น”วันสตรีไทย”

และในวันที่12สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ด้วย ซึ่งพวกเราในฐานะปวงชนชาวไทยทุกคน ได้ร่วม เฉลิมฉลอง ในวันมหามงคลร่วมกัน จึงเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง สำหรับสตรี ในการที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เมืองบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญร่วมมือกันจัดกิจกรรม รวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี ประจำปี 2562 เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษาวันที่12 สิงหาคม พ.ศ2562 ซึ่งจัดเป็นปีที่ 25 จึงนับว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นการเทิดทูนสถาบันที่สำคัญของชาติ ให้ดำรงสืบไปประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลได้รณรงค์ให้ทุกฝ่ายผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบทั่วทุกประเทศในโลก โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักคิดในการดำรงชีวิต ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรเป็นลันพ้น สมควรที่ปวงชนชาวไทยทั้งหลาย ต้องเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด จึงขอให้ผู้นำสตรี ตลอดทั้งผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานทั้งหลาย ไดตั้งใจกระทำแต่ความดี ช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมือง มีความสามัคคีปรองดองกัน เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระองค์ท่าน

*รวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี ประจำปี 2562 *

ใส่ความเห็น