พช.คูเมืองประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอคูเมือง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอคูเมือง
โดยในการประชุมดังกล่าวนางสาวนัฎ สระสวย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง รวมทั้งสิ้น 17 ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP Premium สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน อำเภอคูเมืองมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน
ทั้งนี้พัฒนาการอำเภอคูเมือง ส่งมอบลายผ้าพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาสิริวัณณวรีฯ มอบให้ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด
นอกจากนั้น มีการทบทวนคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอคูเมือง เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีในการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประสานงาน การจัดกิจกรรมทางด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในอำเภอต่อไป

ข่าวโดย สพอ.คูเมือง บำรุงสุข….แหล่งผลิตน้ำตาล ศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ไม้ทับถมกลายเป็นหิน ถิ่นฐานอารยธรรม .

ใส่ความเห็น