ปชส.บุรีรัมย์ รุก! จัดแถลงข่าวสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดแถลงข่าวการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน

วันนี้ ( 24 ส.ค.64 ) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานแถลงข่าวการบริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ โรงแรม เครสโค อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย การบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อ และการบริหารวัคซีน รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของจังหวัดบุรีรัมย์

โดยได้รับความร่วมมือจาก ทันตแพทย์จิรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวและให้ข้อมูล เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเซียลมีเดีย และสื่อบุคคล จำนวน 20 คน

นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานว่า การจัดแถลงข่าวครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สื่อมวลชน, นักจัดรายการวิทยุ, อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน, ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะช่วยนำข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ช่วยกันป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน และส่วนราชการ กับเครือข่ายสื่อมวลชน ในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

ใส่ความเห็น