ส.ปชส.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์พบสื่อมวลชน” สร้างการรับรู้กระจายข่าวสารการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ถูกต้องสู่ประชาชน

กระจายข่าวสารการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ถูกต้องสู่ประชาชน

 เมื่อ26มิ.ย.63 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร “ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี 2553 พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การดำเนินการเพื่อแก้ใขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์” ที่โรงแรมเครสโค อำเภอเมือง ๆ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

กระจายข่าวสารการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ถูกต้องสู่ประชาชน

โครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ นโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจแก่สื่อมวลชนทุกแขนง ให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน ตลอดทั้งการดำเนินงานโครงงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ ภาคเอกชน ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด และตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ถูกต้องไปสู่พี่น้องประชาชนก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานทุกมิติ โดยมีสื่อวิทยุกระแสหลัก วิทยุชุมชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ โซเซียลมีเดีย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการจัดเวทีสัมมนา เรื่อง “ทางรอดของคนบุรีรัมย์และความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ และผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมรายงานสถานกาณ์น้ำอุปโภค และบริโภคของจังหวัด เพื่อสื่อสารข้อมูลให้แก่สื่อมวลชนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกทน และนำไปขยายผล สื่อสารผ่านช่องทางสื่อ เช่น วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ สื่อโซเซียล และเสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรู้ เข้าใจอย่างทั่วถึง และนำมาซึ่งความร่วมมือในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหา ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งน้ำที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้บูรณาการ ร่วมกันทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาโดยตลอด

แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือความร่วมมือร่วมใจของชาวบุรีรัมย์ ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดการสัมมนาและในภาคบ่าย ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่สัญจรติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางผันน้ำจาลำปะเทีย และ การสูบน้ำดิบจากแพสูบน้ำดิบอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย อำภอกระสัง มายังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด และห้วยจระเข้มาก เพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับพื้นที่เมืองบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น