สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล”

เมื่อวันนี้ (4 ส.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะศิตา ปริ้นเซส อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล” ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ นักจัดรายการวิทยุ สื่อโซเซียลมีเดีย สื่อหนังสือพิมพ์ อป.มช. และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายธีระพงษ์ โสดาศรี อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ นางมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ และเพื่อพัฒนาทักษะ เทคนิควิธีการให้ข่าว การนำเสนอข่าว การผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชน และงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาข่าวปลอม และความสับสน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีกล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า มีข่าวสารที่เป็นเท็จ ข่าวปลอม ออกมาเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ เป็นจำนวนมาก การตอบโต้สถานการณ์ข่าว และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวดเร็ว ให้กับประชาชน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ การที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤติ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเทคนิค การผลิตสื่อออนไลน์ ครั้งนี้ จึงถือเป็นกิจกรรมที่ดี และยิ่งไปกว่านั้น ยังก่อให้การเกิดความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกิจกรรมของจังหวัดให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หวังว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และ สื่อมวลชนจะได้นำข้อมูล ความรู้เหล่านี้ไปผลิตสื่อที่มีคุณภาพ และขยายผลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงต่อไป

ใส่ความเห็น