สธ.จังหวัดบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ความร่วมมือกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเร่งรัดให้นำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อการรักษา ควบคุมอาการของโรค/ ภาวะของโรคที่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานยังไม่ได้ผล ซึ่งการใช้กัญชาทางการแพทย์มีความก้าวหน้าและเป็นพลวัตอย่างยิ่ง และอาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่บุคลากรสาธารณสุขได้ ปัจจุบัน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีสาระสำคัญ คือ กัญชายังคงจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่ปลดล๊อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ดังนั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกัญชาขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลี้ลอย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต   โดย นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตฝ่ายแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจำนวนประมาณ 50 ท่าน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลเป็นระยะเวลา 5 ปี และมีสาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือดังนี้

ทั้งสองฝ่ายร่วมมือดำเนินการนำเข้า เพาะปลูก ผลิต ครอบครอง ขนส่ง จำหน่าย ส่งออก ศึกษา วิจัย ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยากัญชาและตำรับยาสมุนไพร ด้านการแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย รับผิดชอบในการร่วมกันจัดหาทุนในการผลิตและวิจัย และพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้สนับสนุนเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านกัญชาแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมควบคุม คุณภาพและพัฒนาวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชา คัดเลือก และร่วมนำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา ร่วมพัฒนาสายพันธุ์กัญชา รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาและสมุนไพรที่ เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วย

สำนักสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้รับผิดชอบร่วมจัดหาวัตถุดิบ และร่วมบริการทางการแพทย์หรือการวิจัยร่วมกับ เครือข่ายโรงพยาบาล และคลินิกของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยความสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชาที่ใช้ในการจำหน่ายและศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัด สสจ.บุรีรัมย์ รับผิดชอบในกระบวนการเพาะปลูกและร่วมผลิตกัญชา( คลิป)

โรงพยาบาลคูเมือง

ใส่ความเห็น