ยิ่งใหญ่! พช.บุรีรัมย์ พลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน อีสานตอนล่าง เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางวิไลวรรณ ไกรโสดา อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางบุญยิ่ง เทศน้อย อตีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมครอบครัวรวมพลังพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ณ ที่พักสงฆ์อุดมธรรม บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในการทอดกฐินดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกฐินสามัคคีของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจากทั่วสารทิศซึ่งร่วมสมทบกองกฐินเป็นกองบุญที่ยิ่งใหญ่ ทั้งนี้มีตัวแทนจากพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกษ และมหาสารคามเดินทางมาร่วมทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมในกิจกรรมได้เนื่องจากมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ยังได้มีการโอนปัจจัยร่วมสมทบ จนทำให้ยอดกฐินสามัคคีซึ่งพี่น้องชาว พัฒนาชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สูงถึง 352,199 บาท ซึ่งทางวัดและหมู่บ้านจะนำไปบำรุง บูรณะ ตลอดจนปฏิสังขร และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

นอกจากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนดังกล่าวฯ ยังมีส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอในทั้ง 23 อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปะคำ และอำเภออื่น ๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านถนนหัก ร่วมแรงร่วมใจทั้งปัจจัยด้านเงินทอง และปัจจัยที่ประกอบเป็นองค์กฐิน จนสามารถทำให้งานกฐินสามัคคีในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงละยังความอิ่มเอิบใจให้กับผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ทุกท่าน

ซึ่งการทอดกฐินประจำปีถือเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว ในงานบุญ มีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีสักการะบูชาบวงสรวงปู่อุดม (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ) และเคลื่อนองค์กฐินไปทอดถวาย เวลา ๐๙.๐๙ น.
🖌️โดยนอกจากจะเป็นการทอดกฐินสามัคคีซึ่งถือเป็นการร่วมสานต่อแรงบุญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการรวมน้ำใจพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจากหลาย ๆ จังหวัดให้เกิดความกรมเกลี่ยวยังผลต่อการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์พิเศษของหน่วยงานและบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โดยในการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการและระเบียบ ข้อกำหนด ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น