พช.ห้วยราช เจ๋ง! ผนึกกำลัง นักพัฒนาต้นแบบ สนับสนุนการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.ห้วยราช เจ๋ง ผนึกกำลัง นักพัฒนาต้นแบบ สนับสนุนการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🗺️วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00 น นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่อำเภอห้วยราช ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้


แปลงที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนไปที่เสร็จสิ้นโดยในกิจกรรมการสมัครถึงวันนี้มีการดำเนินงานร่วมกับนักพัฒนาต้นแบบได้แก่
– การร่วมกันปลูกต้นไม้รอบสระกักเก็บน้ำหลักและคลองใส้ไก่
– การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
ซึ่งในการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทาวกสิกรรมธรรมชาติ และเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน


แปลงที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมร่วมกันปลูกกล้วยเพื่อเป็นพืชตั้งต้นในการตรึงน้ำและการบำรุงดินในพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ในการเป็นพืชพี่เลี้ยง สำหรับพืชพันธุ์อื่น ๆ ที่จะปลูกลงในพื้นที่ต่อไป
แปลงที่ 3 ร่วมกันดำเนินการในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ พยุง ยางนา และอื่น ๆ รวมทั้งมีการปลูกพืชผักสำหรับรับประทาน เช่น มะละกอ ข่าตะไคร้ ในพื้นที่ และจากนั้นมีการร่วมกันทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อบำรุงดินและร่วมกันเรียนรู้
โดยการดำเนินงานสนับสนุนตัวเรือนเป้าหมายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชนเป็นการผนึกกำลังและขับเคลื่อนตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้วางแนวทางในการทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในทุกอำเภอเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างศูนย์เรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี 2565”

ภาพ เนื้อข่าว : Somsak

ใส่ความเห็น