พช.บุรีรัมย์ ❇️นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6

❇️จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ ❇️นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6
❇️❇️นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยนางสุชญา กำลังหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางจินตนา เชิดสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นายภูวิช เจริญพานิชย์กุล นักพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้แทนจากส่วนงานราชการ ลงพื้นที่อำเภอหนองกี่ อำเภอโนนสุวรรณ ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการฯ❇️❇️
❇️20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.❇️
ลงพื้นอำเภอประโคนชัย โดย นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วย นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย นายวิรัตน์ บัวโฮม กำนันตำบลเขาคอก นางสาวจันทร์เพ็ญ โสภา ปลัดเทศบาลตำบลเขาคอก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ครัวเรือนต้นแบบฯ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตุการณ์ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบของ นายบุญเสริม ศรสุด เลขที่ 174/1 บ้านไพรวัลน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
❇️20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.❇️


ลงพื้นที่อำเภอบ้านกรวด โดย นางบุญยวีร์ ทองสิงห์ พัฒนาการอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วย นายอิสระพงษ์ ยงปัญญา นายกเทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ นายเทิดศักดิ์ ประจิตรานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านกรวด นายครองศักดิ์ วิงประโคน กำนันเทศบาลบ้านกรวด นายศรี อาจประโคน ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลบ้านกรวด นายนพพร สอดประโคน ปศุสัตวอำเภอบ้านกรวด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ครัวเรือนต้นแบบ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวังติดตามและติดตามดำเนินโครงการฯ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ของ นายศรี อาจประโคน บ้านกรวด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

❇️❇️ซึ่งการลงพื้นที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำโดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์
❇️❇️ครัวเรือนต้นแบบมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ โคก หนอง นา และมีความตั้งใจในการดำเนินกิจรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของชุมชน เพื่อให้ทุกคนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และคนชุมชนต่อไป
❇️❇️การทำงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) มีความรู้สึกประทับใจ และมีความภาคภูมิใจในการทำกิจกรรมโคก หนอง นา พช. ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต้นแบบ และทำงานร่วมกันกับครัวเรือนต้นแบบและ นพต.ที่มาจากหลากหลายพื้นที่อย่างมีความสุข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสถานการณ์โคกวิด-19 ระบาดอย่างนี้ ถ้ามีการปิดหมู่บ้าน 3 เดือน ทุกคนอยู่ได้ เพราะอาหารการกินในพื้นที่โคก หนอง นา มีเพียงพอ ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้น อยากให้มีการขยายโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ❇️❇️

📸ข่าวโดย..กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
❇️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์❇️

ใส่ความเห็น