พช.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนงานพื้นที่ พัฒนาบทบาทสตรี โคกหนองนา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนงานพื้นที่โดดเด่นในทุกมิติ -กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-โคกหนองนา พช.-กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 🖌️ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
 นายเดโช  วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสิทธิพร เตียประสิทธิ์ นางสาวธัญชนิต คำเลิศและ นางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน นางจินตนา เชิดสุข นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนงานการปฏิบัติราชการ ในโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การดำเนินงานขับเคลื่อนและการเบิกจ่ายการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและการติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยในการสนับสนุนงานตามกิจกรรมดังกล่าวนางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน และนางจินตนา เชิดสุข ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา" กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและถูกต้องตามระเบียบ โดยได้มีการบูรณาการให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ดำเนินงานเช่นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความรับรู้ ซึ่งนำไปสู่การดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
 🖌️และในขณะเดียวกันกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดย นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้โดยได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการหนี้และการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป

🗺️ข่าวโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ใส่ความเห็น