ผวา!ปิดหมู่บ้าน14วัน บ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบดำเนินการกำหนดพื้นที่ควบคุมบริเวณบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนด 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564) และมอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำนวยการ และสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว

#คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น