ปศุสัตว์บุรีรัมย์ อบรมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรผู้เลี้ยงสุกร และโรงฆ่าสัตว์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันในการควบคุม ป้องกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ (12 ก.ค.62) ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการฟาร์ม และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้ตระหนักรู้และไม่ประมาท ในสถานการณ์ระบาดของโรค โดยงดเว้นการนำเศษอาหารที่มีส่วนประกอบของสุกรมาเลี้ยงสุกรในฟาร์ม เพื่อให้เกิดการจัดการฟาร์มที่ดี มีระบบป้องกันโรคก่อนเข้าฟาร์ม และพัฒนาฟาร์มให้มีการรับรองฟาร์มที่ดี เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการป้องกันโรคไม่ให้ระบาดเข้ามาในประเทศ และพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ อย่างเข้มงวด โดยมีผู้ประกอบการฟาร์มสุกรรายย่อย ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทุกอำเภอเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่าจากรายงานพบการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในประเทศจีน เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมเฝ้าระวัง ทางกรมปศุสัตว์จึงได้มีมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวัง ในแถบจังหวัดแนวชายแดนรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีรอยต่อกับประเทศกัมพูชา โดยมีช่องทางเข้าออกที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรและปัจจัยต่างๆ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค โดยด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจตราเฝ้าระวังควบคุม ไม่ให้มีการนำผลิตภัณฑ์จากสุกร ทั้งสุกหรือดิบเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ถึงแม้โรคดังกล่าวจะยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดในประเทศไทย

ขอบคุณ: ปชส.บุรีรัมย์

ใส่ความเห็น