บุรีรัมย์ประกาศปิดหมู่บ้าน ผว่า! คุมเข้ม ห้ามเข้าออกหลายหมู่บ้านเขตอำเภอประโคนชัย อ.ห้วยราช พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น

วันนี้ (10 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุมเข้มห้ามเข้า/ออกหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย และอำเภอห้วยราช หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์  แถลงข่าว “ กล่าวว่า” ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุรีรัมย์พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 221 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 29 ราย หายป่วยและกลับบ้านแล้ว จำนวน 189 ราย เสียชีวิตสะสม 3 ราย (ร้อยละ 1.36) โดยเป็นผู้ที่ติดมาจากนอกจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 153 ราย (ร้อยละ 69.23) และติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 68 ราย (ร้อยละ 30.77) ยังคงมีการเฝ้าระวังและกักกันตัวอยู่ที่บ้านในผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 17,165 ราย (เฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,364 ราย) และในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 12 ราย โดยมีกลุ่มก้อนการระบาดที่สำคัญได้แก่ พื้นที่อำเภอประโคนชัย และพื้นที่อำเภอห้วยราช ดังนี้

พื้นที่คุ้มตะเปียงกะดอล บ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6 ราย และในพื้นที่คุ้ม 3 คุ้ม 4 และคุ้ม 5 บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 ราย โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๗) มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (1) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ  ครั้งที่ 25/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มตะเปียงกะดอล บ้านกระโดน หมู่ที่ 9 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และในพื้นที่คุ้ม 3 คุ้ม 4 และคุ้ม 5 บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

ข้อ ๒ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เน้นปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกท่านลงทะเบียนในระบบ BURIRAM IC  หรือ อสม./เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบตามนัด

ใส่ความเห็น