กกต.บุรีรัมย์ สร้างความรู้เข้าใจ ก่อนการเตรียมเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การส่วนตำบลของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 145 แห่ง 1,851 เขตเลือกตั้ง

กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่คณะกรรมการเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้ง .

วันนี้(08 ต.ค. 64) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรม ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุม โรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 145 แห่ง 1,851 เขตเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชัดเจน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ให้ผู้รับการอบรมได้ทราบกำหนดระยะเวลาในกระบวนการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอน สามารถเป็นสื่อบุคคลในการชี้แจง และหรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างถูกต้องทั่วถึงโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล แห่ง ละ 4 คน ประกอบด้วย กรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งละ 3 คน และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 580 คน โดยการแบ่งการประชุมชี้แจงออกเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ให้มีการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในการนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 พร้อมกันทั่ว ประเทศ จำนวน 5,300 แห่ง

ใส่ความเห็น